Giới thiệu dự án

Quản lý chất lượng và vệ sinh

Công ty hữu hạn nông nghiệp hồng sâm ngàn năm (Công ty TNHH) từ nguyên liệu đến sản phẩm đều kiểm tra mọi yếu tố về chất lượng và áp dụng quản lý chất lượng một cách có hệ thống để đảm bảo sản phẩm được bảo đảm về chất lượng và an toàn khi tiêu thụ cho người tiêu dùng

Chất lượng

b192e2ef3edf9

Cơ sở đã được chỉ định tuân thủ Tiêu chuẩn Quản lý các Yếu tố Nguy hiểm Trong Thực phẩm (HACCP)

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) là viết tắt tiếng Anh của tiêu chuẩn quản lý chất lượng các yếu tố gây hại trong thực phẩm, một hệ thống quản lý tiên phòng về an toàn thực phẩm để ngăn ngừa nguy cơ gây hại trong thực phẩm

Untitled-1

Cơ sở đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) là một hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức quốc tế đề ra, áp dụng cho thiết kế, phát triển, sản xuất và dịch vụ, nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện của sản phẩm

14001

Cơ sở đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế (ISO) đề ra, nhằm thống nhất các phương pháp và cơ chế quản lý môi trường liên quan đến tổ chức/cơ quan, trách nhiệm, quy trình, quy trình và tài nguyên quản lý liên quan đến quản lý môi trường

download

Cơ sở đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 22000

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) là một tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, có thể được áp dụng bởi tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Nó quy định các yếu tố chính như giao tiếp song phương, quản lý hệ thống, Chương trình Tiên quyết (PRP's) và nguyên tắc HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm

45001

Cơ sở đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 45001

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế) là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe lao động cung cấp các giải pháp thực tế cho quản lý công nghiệp an toàn và sức khỏe. Nó xây dựng nền tảng toàn cầu cho tiêu chuẩn và kiểm tra an toàn lao động mà tất cả các nhà cung cấp sản phẩm trên toàn thế giới và tất cả các ngành công nghiệp cũng như các nhà thầu và nhà phân phối trong chuỗi cung ứng sản phẩm đều có thể sử dụng

Quản lí vệ sinh

-Vận hành hệ thống tự kiểm tra (Self Inspection)
-Sử dụng nước tinh khiết