Nguyên liệu

Chiết suất nhân sâm cô đặc

 • Năm tuổi: 4 năm tuổi, 6năm tuổi
 • Hàm lượng chất rắn: 60% trở lên (tên nguyên liệu, tên sản phẩm)
 • Tổng hợp chất ginsenoside Rg1, Rb1, Rb3: 4mg/g, 7mg/g, 9mg/g, 11mg/g, 15mg/g

Chiết suất hồng sâm cô đặc

 • Năm tuổi: 4 năm tuổi, 6năm tuổi
 • Hàm lượng chất rắn: 60% trở lên (tên nguyên liệu, tên sản phẩm)
 • Tổng hợp chất ginsenoside Rg1, Rb1, Rb3: 4mg/g, 7mg/g, 9mg/g, 11mg/g, 15mg/g.

Chiết suất hồng sâm cô đặc

 • Năm tuổi: 4 năm tuổi, 6năm tuổi
 • Hàm lượng chất rắn: 60% trở lên (tên nguyên liệu, tên sản phẩm)
 • Tổng hợp chất ginsenoside Rg1, Rb1, Rb3: 4mg/g, 7mg/g

Chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của quý khách

Hồng sâm cô đặc lên men

 • Năm tuổi: 4 năm tuổi, 6năm tuổi
 • Hàm lượng chất rắn: 60% trở lên (tên nguyên liệu, tên sản phẩm)
 • Tổng hợp chất ginsenoside Rg1, Rb1, Rb3: 4mg/g, 7mg/g, 9mg/g, 11mg/g

*Chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của quý khách

Tinh chất hồng sâm

 • Trên BRIX 70 ( tên nguyên liệu, tên sản phẩm)

*Chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của bạn.